Tnymce Ajax Post Gönderimi Hatası ve Çözümü

Javascript 24 Eylül 2021 - 14:46:50 371 Gösterim 0 Yorum

Tnymce ile zengin metin editörü kullanıyorsanız Ajax ile post ettirmek istediğiniz formda değişiklik yapsanız bile ilk veri gönderilir. Bunun nedeni Tnymce editörün içeriğini yapılan her değişiklikte güncelleme özelliğini kullanmıyor olmanızdan kaynaklanmaktadır. Çözümü de oldukça basittir. Tnymce kurulum script koduna ekleyeceğiniz kayıt özelliği sorunu ortadan kaldıracaktır. Aynı sorun CKeditör ile de yaşanır yani kısaca bütün metin editörlerinde bu sorunu yaşarsınız. Onunda çözümünü ekleyeceğim.

 <script>
		tinymce.init({
			selector: 'textarea#editor',
			height: 250,
			theme: 'modern',
			plugins: [ 'advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak', 'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen', 'insertdatetime media nonbreaking save table contextmenu directionality', 'emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools codesample toc help'],
			toolbar1: 'undo redo | insert | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image',
			toolbar2: 'print preview media | forecolor backcolor emoticons | codesample help',
			image_advtab: true,
   entity_encoding : "raw",
		});
</script>

Benim Tnymce kodum buydu. Sorun yaşadığımda kodu şu şekilde değiştirdim ve sorunu çözdüm.

 <script>
		tinymce.init({
			selector: 'textarea#editor',
			setup: function (editor) {
    editor.on('change', function () {
      tinymce.triggerSave();
    });
				},
			height: 250,
			theme: 'modern',
			plugins: [ 'advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak', 'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen', 'insertdatetime media nonbreaking save table contextmenu directionality', 'emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools codesample toc help'],
			toolbar1: 'undo redo | insert | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image',
			toolbar2: 'print preview media | forecolor backcolor emoticons | codesample help',
			image_advtab: true,
   entity_encoding : "raw",
		});
</script>

Burada eklediğimiz satır;

setup: function (editor) {
    editor.on('change', function () {
      tinymce.triggerSave();
    });
				},

Editöre atadığımız textarea içinde herhangi bir değişiklik olduğunda kayıt ettirmesi. İyi kodlamalar!

Yorum Yapılmamış

Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış, hemen bir tane yapmak ister misin ?

Yorum Yapın